Κάρτα Υγείας Αθλητή

Κάρτα Υγείας Αθλητή

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση:

Άρθρο 1
Κάρτα Υγείας Αθλητή

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο

1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία

β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή

γ) Έτος γέννησης

δ) Άθλημα

ε) Φωτογραφία

στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας

ζ) ΑΜΚΑ

η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες).

θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση και Ισχύς

1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.

2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:

α) Κλινική εξέταση

β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό

γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση,  δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις

Άρθρο 4
Θεώρηση

1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.

3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με εθνικούς και διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.

4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί από τίμημα που θα επιβαρύνει τους μετεκπαιδευόμενους ή / και από χορηγίες.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας (παράταση έως 08-10-2018), οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3254/08.08.2018

Ιωάννης Τζανογιώργης, Καρδιολόγος, Αθήνα


Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος στους ενήλικες

Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος στους ενήλικες

 

Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος στους ενήλικες. Η αξία του. 

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται ολοένα και πιο σαφές πως η ενασχόληση με κάποια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει το καρδιαγγειακό σύστημα και να προλάβει καρδιακά συμβάματα.

Είναι όμως απαραίτητο η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες να γίνεται με ασφάλεια ώστε να προσφέρει τα περισσότερα δυνατά οφέλη.

Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί  το εργαλείο που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορεί να εντοπίσει καρδιολογικά προβλήματα, που είχαν περάσει απαρατήρητα. Επιπλέον προάγει την  ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που έχει ως γνώμονα την πρόληψη.

Τί περιλαμβάνει ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος;  

Αρχικά λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό του εξεταζόμενου, με έμφαση στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία …) και πραγματοποιείται κλινική εξέταση.

Στη συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα εξατομικεύεται ο περαιτέρω έλεγχος που μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα για την ανάδειξη πιθανών αρρυθμιών, ανατομικών ανωμαλιών της καρδιάς αλλά και κάποιων γενετικών συνδρόμων που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες.
  • Triplex (υπεροχογράφημα) καρδιάς για την εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργικότητας της καρδιάς, βοηθώντας στην ανάδειξη πιθανών καρδιολογικών προβλημάτων.
  • Δοκιμασία κόπωσης για την εκτίμηση διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων του καρδιαγγειακού συστήματος και τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου.
  • Holter ρυθμού για την εκτίμηση πιθανών αρρυθμιών, απειλητικών για την ζωή.

 

Σε ποιους απευθύνεται ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες που σκοπεύουν να αρχίσουν μια αθλητική δραστηριότητα.

Ειδικότερα κάποιες ομάδες ανθρώπων μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από τον καρδιολογικό έλεγχο

  • Ενήλικες που προηγουμένως είχαν καθιστική ζωή και θέλουν να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα. Ειδικά εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, ή εάν παρουσιάζουν ένα ή περισσότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία.
  • Άνδρες, άνω των 45 ετών.
  • Γυναίκες, άνω των 50 ετών
  • Οποιοσδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα της καρδιάς (ζάλη, εύκολη κόπωση, θωρακικό άλγος, δύσπνοια).
  • Οποιος παρουσιάζει αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία ή αρρυθμίες.
  • Αυτός που αναφέρει άλγος στην προσπάθεια

 

Συμπερασματικά, ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί ένα εργαλείο για την σωστή και έγκαιρη ανάδειξη και αντιμετώπιση προβλημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Η τακτική επίσκεψη στον καρδιολόγο σας μπορεί να εντοπίσει παθήσεις της καρδιάς προλαμβάνοντας σοβαρές επιπλοκές και κάνοντας την ενασχόληση σας με τον αθλητισμό περισσότερο ασφαλή.